akumulatory centra

Akumulatory Centra

Polska produkcja, światowa jakość. 
Do 3 lat gwarancji.

    Gwarancja Centra

Warunki gwarancyjne firmy Centra: Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora Okres gwarancji (od daty sprzedaży akumulatora) wynosi: 36 miesięcy * - dla akumulatorów gamy FUTURA do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe 24 miesiące** - dla akumulatorów gamy PLUS oraz STANDARD do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe *) dla pojazdów użytkowanych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwarancyjny wynosi 18 miesięcy. **) dla pojazdów użytkowanych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady akumulatora, reklamację należy zgłosić do punktu sprzedaży w którym został zakupiony lub wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania akumulatora zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym akumulatorem. W przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji zapewnia się wymianę akumulatora na nowy. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę: wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora spowodowane niewłaściwą eksploatacją np. zamarznięcie elektrolitu w rozładowanym akumulatorze samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż akumulatora w pojeździe nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, eksploatacji i przechowywaniu akumulatora zasiarczenie ogniw w akumulatorze spowodowane niewłaściwą eksploatacją uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe: spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania poniżej 13,9 V (dla instalacji 12V) spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania powyżej 14,5 V (dla instalacji 12V) głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V). Nie podlega reklamacji akumulator, którego niesprawnością jest tylko stan nienaładowania wynikający z wadliwie działającej instalacji elektrycznej w pojeździe Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych UWAGA! Akumulatory z gamy FUTURA są szczelnie zamknięte. Próba otwarcia grozi uszkodzeniem i utratą gwarancji. Warunki pakietu Centra Assistance: Pakietem Centra Assistance objęte są akumulatory z linii asortymentowej Centra Futura a uprawnionymi do korzystania z tego Pakietu jest Nabywca lub jakikolwiek inny użytkownik akumulatora zwany dalej "Klientem", w okresie 2 lat od daty zakupu akumulatora. Nabywca w momencie zakupu akumulatora Centra Futura otrzyma od sprzedawcy "Kartę Gwarancyjną z Pakietem Assistance" zawierającą Warunki Pakietu Centra Assistance oraz "Instrukcję Bezpieczeństwa". Numer "Karty Gwarancyjnej z Pakietem Assistance" jest jednocześnie numerem Pakietu Centra Assistance. Podstawą do skorzystania z Pakietu Centra Assistance stanowi posiadanie w momencie zgłoszenia awarii akumulatora ważnej, prawidłowo wypełnionej "Karty Gwarancyjnej z Pakietem Centra Assistance" oraz okazanie jej serwisantowi po przyjeździe. Pakiet Centra Assistance obejmuje, w razie zgłoszenia awarii akumulatora do Centrum Zgłoszeniowego, bezpłatną pomoc drogową na terenie Polski, przez 24 godziny na dobę według zasad określonych w pkt. 7 niniejszych Warunków. Przed rozpoczęciem eksploatacji akumulatora Klient winien zapoznać się z warunkami i uwagami dotyczącymi prawidłowych zasad eksploatacji akumulatora zawartymi w "Karcie Gwarancyjnej z Pakietem Assistance" oraz "Instrukcji Bezpieczeństwa" dołączonej do produktu w momencie sprzedaży. W przypadku stwierdzenia awarii akumulatora objętego Pakietem, Klient celem skorzystania z pomocy drogowej, winien skontaktować się z Centrum Zgłoszeniowym Centra Assistance pod numerami telefonicznymi 0801 101 250 lub 061 831 98 87 oraz podać Numer Pakietu Centra Assistance. Proces obsługi Klientów w ramach Pakietu obejmuje: Przyjęcie zgłoszenia awarii w Centrum Zgłoszeniowym Centra Assistance oraz podanie przewidywanego czasu dojazdu serwisanta do Klienta. Przyjazd serwisanta na miejsce zdarzenia, weryfikacja możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy poprzez potwierdzenie posiadania akumulatora linii Centra Futura wraz z ważną "Kartą Gwarancyjną z Pakietem Assistance". (W przypadku stwierdzenia nieważnej lub nieprawidłowo wypełnionej "Karty Gwarancyjnej z Pakietem Assistance", jej braku lub braku akumulatora lini Centra Futura, serwisant poinformuje Klienta o możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy drogowej według aktualnej taryfy opłat serwisanta.) W przypadku pozytywnej weryfikacji, przeprowadzenie diagnozy i sporządzenie protokołu weryfikacyjnego. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta, że przyczyną unieruchomienia pojazdu był akumulator dokonanie bezpłatnego usprawnienia pojazdu. Centra Assistance zastrzega sobie prawo do ewentualnego naliczenia kosztów przyjazdu serwisanta, przeprowadzenia diagnozy oraz usprawnienia pojazdu, jeżeli przyjęte zgłoszenie nie spełnia niniejszych Warunków Pakietu Centra Assistance. Centrum Zgłoszeniowe Centra Assistance przyjmuje również zgłoszenia w zakresie odpłatnej pomocy drogowej w przypadku jakiejkolwiek innej, poza akumulatorem, awarii pojazdu lub wypadku. Wysokość opłat w zakresie odpłatnej pomocy drogowej ustalana jest w momencie przyjmowania zgłoszenia przez Centrum Zgłoszeniowe Centra Assistance.

FHU Maripol auto części 

  • Visa
  • Master Card
  • American Express